เงื่อนไขการให้บริการ

 ข้อตกลงในการใช้ Website ระหว่าง บริษัท พิทักสกล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด และผู้ใช้ 

 
 
ผู้ใดที่เข้าใช้ Website ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้ 
 
1.  บริษัท พิทักสกล ลอว์ เฟิร์น จำกัด จัดให้มี Website นี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจค้นหาข้อมูลทางด้านกฎหมายแรงงาน บริษัทฯ ไม่อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การถ่ายโอน (download) และถ่ายสำเนา เว้นแต่ จะเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วไปของ Website ต่อไปนี้ หรือเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงเป็นบางกรณี ดังที่ระบุเฉพาะในส่วนอื่น 
2. บทวิเคราะห์ การตีความ และข้อสรุป เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง หรือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และอาจไม่ใช่ความเห็นของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งไว้ 
 

ข้อยกเว้น 
 
3. ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ จะต้องติดต่อเป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ Website นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือความประมาทเลินเล่อใด ๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ 
4. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้ทั้งสิ้น 
5. ข้อมูลใน Website อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ บริษัทฯ ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และผู้ใช้จะพึงพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลด้วย 
6. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้ Website ของผู้ใช้ ผู้ใช้รับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องอันใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจาก Website นี้แต่โดยฝ่ายเดียว 
7. ข้อมูลใน Website นี้จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการนำไปเป็นตัวอย่างหรือหยิบยกขึ้นอ้างเป็นข่อต่อสู้หรือข้อโต้แย้งในศาลยุติธรรม หรือการเสนอซื้อเสนอขายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
การเชื่อมโยงกับ Website ของบุคคลที่สาม 
 
8. Website นี้มีการเชื่อมโยงกับ Website ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ Website ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าว อาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 
 
กฎหมายที่บังคับใช้ 
 
9. การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 
 

บททั่วไป 
 
10. บริษัทฯ สามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
11. บริษัทฯ สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้ Website ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย 
12. บริษัทฯ จะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจ